Celem szkolenia jest:

- ogólne przedstawienie rodzajów czynników szkodliwych na jakie są narażeni pracownicy w swojej firmie,
- przybliżenie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych,
- zdobycie wiedzy na temat zawartości karty charakterystyki, scenariuszy narażenia oraz zawartości etykiet substancji chemicznych,
- scharakteryzowanie sposobów wchłaniania substancji niebezpiecznych oraz następstw ich działania na organizm ludzki,
- zdobycie wiedzy na temat identyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH,
- zdobycie wiedzy na temat oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP,
- zaznajomienie z wymaganiami prawnymi UE dotyczącymi stosowania substancji.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności wśród pracowników pracujących na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów) na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w szczególności z zakresu:
- identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
- organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
- metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie placówki, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Kurs jest tylko elementem szkolenia wstępnego. W szkoleniu tym konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic oraz folii do wyświetlania informacji.

Kurs jest tylko elementem szkolenia wstępnego. W szkoleniu tym konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic oraz folii do wyświetlania informacji.